Golang đại pháp – 1.1 Hello World

golang dai phap

1 Nhập môn

Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về các thành phần cơ bản của Go. Các ví dụ trong phần này là những ví dụ hay gặp trong thực tế như xử lý file, xử lý đồ hoạ, hay liên quan đến Internet clients và servers. Mặc dù chương này không giải thích một cách chi tiết tất cả các thành phần của Go nhưng thông qua các ví dụ này bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về chúng.

1.1 Hello, World

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình “Hello, World” thần thánh:

// khai báo package của source code
// mỗi package được đặt trong 1 thư mục tương ứng, trừ package main
package main
// khai báo các package cần import
import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World! Xin chào!")
}

Go là ngôn ngữ biên dịch. Để chạy chương trình chúng ta có thể dùng lệnh go run:

$ go run hello_world.go

go run biên dịch chương trình thành ngôn ngữ máy và chạy chương trình đã biên dịch.
Kết quả hiển thị:

Hello, World! Xin chào!

Go có thể quản lý tốt Unicode nên nó có thể hiển thị tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Ngoài ra nếu bạn muốn lưu lại chương trình đã biên dịch để tái sử dụng thì có thể dùng go build:

$ go build hello_world.go

Kết quả tạo ra một file binary hello_world. File này có thể chạy bất cứ khi nào mà không cần biên dịch:

$ ./hello_world

Hello, World! Xin chào!

Okay, nếu bạn đã chạy chương trình thành công thì bây giờ hãy cùng phân tích nó một chút nhé:

Source code của Go được tổ chức thành các package giống như thư viện hay module trong các ngôn ngữ khác. Package bao gồm một hay nhiều file .go trong cùng thư mục khai báo package. Mỗi file bắt đầu với phần khai báo package, ở đây file hello_worlg.go thuộc package main. Sau đó đến phần khai báo các package cần import, ở đây chúng ta dùng hàm fmt.Println() trong package fmt nên phải import package này vào. Cuối cùng là các khai báo của chương trình được lưu trữ trong file đó (constant, function, type, variable, …), ở đây là function main.

fmt.Println() in ra màn hình 1 hay nhiều giá trị, cách nhau bằng khoảng trắng, kết thúc bằng ký tự xuống dòng.

Package main chính của chương trình, không phải thư viện. Hàm main trong package main là một function đặc biệt, là nơi chương trình bắt đầu thực thi đầu tiên, ở đây hàm main gọi đến hàm Println() của package fmt để hiển thị nội dung ra màn hình.

Câu lệnh import theo sau phần khai báo package, cho trình biên dịch biết source file cần những package nào, ví dụ import "fmt". Trình biên dịch sẽ báo lỗi nếu bạn khai báo thiếu một package nào đó hoặc khai báo package mà không dùng.

Phần khai báo hàm bao gồm từ khoá func, tên hàm, danh sách tham số (nếu có), danh sách kết quả trả về (nếu có), thân chương trình gồm nhiều câu lệnh thực hiện chức năng của hàm nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn.

Go không bắt buộc dấu chấm phẩy ở cuối câu lệnh, trừ khi hai cậu lệnh được viết trên cùng một dòng. Trong Go xuống dòng sau một số token (tập hợp các ký tự) nhất định sẽ được chuyển đổi thành dấu chấm phẩy. Vì vậy khi xuống dòng cần lưu ý để không bị lỗi. Ví dụ: dấu { trong phần khai báo hàm phải nằm cùng dòng với từ khoá func, hoặc trong câu lệnh x + y chỉ được xuống dòng sau toán tử +.

Reference: The Go Programming Language

Thêm bình luận